Regler og betingelser

ALMINNELIGE BETINGELSER OG VILKÅR (gjelder dersom ingen spesielle betingelser og/eller vilkår er angitt for det enkelte produkt)

 

BESTILLING

Alle bestillinger/endringer/avbestillinger må skje skriftlig (via bestillingsfunksjonen eller e-post). Bestilling kan ikke finne sted mindre enn 48 timer før ankomst (lør-, søn- og helligdager ikke medregnet - vær oppmerksom på lokale helligdager i Barcelona. I tillegg til enkelte flyttbare, er følgende faste: 6/1, 24/6, 15/8, 23-24/9, 12/10, 1/11, 6/12, 8/12).

BEKREFTELSE / BETALING

Ved kjøp via bestillingsfunksjonen må betalingsform "Kredittkort" velges (medmindre du i løpet av bestilingsprosessen får beskjed om at bestillingen må behandles manuelt; se neste avsnitt). En automatisk preliminær bekreftelse sendes pr. e-post umiddelbart når du har utført ordre om belastning av av kredittkort.

Bestillinger sendt på e-post eller som av tekniske grunner må behandles manuelt (du vil da i løpet av bestillingsprosessen få beskjed om å benytte betalingsform "På forespørsel"), vil normalt bli besvart innen 24 timer (lør-, søn- og helligdager ikke medregnet). Manuell bekreftelse vil inneholde lenke til sikker kredittkortbetaling, som må skje innen 24 timer etter det klokkeslettet svaret er sendt (medmindre annet er angitt i svaret). Har vi ikke mottatt din betaling innen den tid, blir bookingen automatisk kansellert.

Når betaling er mottatt, sender vi bekreftelse på de ytelser som er bestilt og betalt. Avhengig av type ytelse, vil enten billett(er) eller "voucher" bli sendt på e-post samtidig med bekreftelsen. Voucher er et verdidokument og ditt bevis overfor leverandøren på at ytelsen er betalt. Må medbringes og leveres ved ankomst: Evt. fysiske billetter og kort som ikke kan sendes på e-post utleveres ved ankomst mot voucher. Nøyaktig informasjon om tid og sted for sightseeinger etc. gis ved ankomst.

AVBESTILLING / REFUSJON

Dersom intet annet er angitt på bekreftelsen, kan du når som helst avbestille bookingen, forutsatt at det er minimum 48 timer før ankomst (lørdager og helligdager ikke medregnet - vær oppmerksom på lokale helligdager i Barcelona. I tillegg til enkelte flyttbare, er følgende faste: 6/1, 24/6, 15/8, 23-24/9, 12/10, 1/11, 6/12, 8/12).

 

Avbestilling kan kun foretas gjennom oss, og må skje skriftlig på e-post.

Ved slik avbestilling refunderer vi det innbetalte beløpet, minus et ekspedisjonsgebyr på 20€ (ca. NOK 165). Dersom du ønsker det, kan vi eventuelt sette beløpet à konto til ny, fremtidig bestilling; i slike tilfeller tar vi intet gebyr.

Det er ingen refusjon for avbestillinger på senere tidspunkt enn det som er angitt ovenfor. Tilsendte vouchers blir ugyldiggjort i det øyeblikk avbestilling mottas.

Sightseeingturer o.l. krever normalt et visst minimum antall deltagere for å kunne gjennomføres. Dersom et arrrangement ikke kan gjennomføres pga. utilstrekkelig antall påmeldte, eller andre forhold som arrangøren ikke er herre over, vil det korresponderende betalte beløpet bli refundert i sin helhet; enten på stedet eller ved tilbakeføring til kredittkortet, etter ditt ønske.

ENDRING

Dersom intet annet er angitt på bekreftelsen, kan endring av datoer, antall reisende etc. foretas forutsatt at det er minimum 48 timer til ankomstdato (lørdager og helligdager ikke medregnet - vær oppmerksom på lokale helligdager i Barcelona. I tillegg til enkelte flyttbare, er følgende faste: 6/1, 24/6, 15/8, 23-24/9, 12/10, 1/11, 6/12, 8/12).

Den korresponderende endringen i pris belastes/godskrives deg umiddelbart, og det er intet gebyr for slike endringer. Endring kan kun foretas gjennom oss, og må skje skriftlig.

Endringer på senere tidspunkt enn det som er angitt ovenfor godtas ikke.


 

DETALJERTE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK AV NETTSTEDENE "BARCELONAPAKKER.COM" og "GV-BCN.COM", SAMT PARTENES ANSVAR OG FORPLIKTELSER I FORBINDELSE MED INNGÅTT FORRETNINGSAVTALE

Disse vilkårene fastsetter rettigheter og plikter for alle brukere (grupper såvel som individuelle) og for arrangøren Gaudí Viatges, SA (GV) i forbindelse med tjenester tilbudt og kjøpt via dette nettstedet. Vennligst gjør deg kjent med alle betingelser før du godkjenner belastning av kredittkort eller sender din bestilling. Ved å godkjenne belastning av kredittkort eller klikke "Send bestilling" aksepterer du samtidig alle betingelser. Hvis du er i tvil, eller ikke aksepterer betingelsene, ikke godkjenn kredittkortbelastningen, evt. ikke trykk "Send bestilling". Ved spørsmål angående betingelsene, vennligst send en vanlig e-post til booking@barcelonapakker.com eller info@gv-bcn.com

PARTER
Disse betingelsene gjelder mellom Gaudí Viatges, SA ("GV") og den som måtte gjøre bruk av dette nettstedet ("kunden").

BRUK AV NETTSTEDET
Kunden kan kun bruke dette nettstedet til faktiske bookinger og/eller forespørsler, og er med dette inneforstått med at bestillinger ikke kan gjøres i spekulasjonsøyemed og/eller fiktive bestillinger med tanke på videresalg i perioder med forventet høyt belegg. Kunden er også inneforstått med at det bestandig skal oppgis korrekt og fullstendig e-postadresse, telefon og/eller andre detaljer og godtar at GV kan bruke disse opplysningene til å kontakte kunden om det skulle vise seg nødvendig.

RESERVASJON
En formelt bindende booking eksisterer kun når bestillingen er betalt via belasting av kredittkort.

BEKREFTELSE
Bookingen blir formelt bekreftet ved at kunden mottar "voucher" eller billetter som det er kundens ansvar å skrive ut og medbringe under reisen: Disse er eneste gyldige bevis på at de bestilte ytelser er bekreftet og forhåndsbetalt. Kunden er inneforstått med at det er hans/hennes ansvar å kontrollere at opplysningene som fremkommer i bekreftelsen er korrekte og i samsvar med reservasjonen. Tjenester kan kun leveres i henhold til det som fremkommer på bekreftelsen. Om det skulle forekomme feil i bekreftelsen, må kunden snarest kontakte GV på booking@barcelonapakker.com eller info@gv-bcn.com for å få korrigert feilen.

PRISER OG BETALING
Totalprisen for de bestilte tjenester er den som fremkommer på bekreftelsen. Medmindre annet blir opplyst spesielt, dekker prisene alt det som fremkommer i bekreftelsen samt lokale skatter og avgifter. GV vil etter beste evne søke å tilby lavest tilgjengelige pris i bestillingsøyeblikket. Dersom kunden skulle finne et annet, publisert tilbud som er bedre enn GV's tilbud, bør det, før en evt. klage fremsettes overfor GV, kontrolleres at tilbudene er direkte sammenlignbare: Det gjøres spesielt oppmerksom på at mange kilder gir pristilbud uten lokale skatter og avgifter, hotellovernatting uten frokost inkludert, etc. Det gjøres videre oppmerksom på at de fleste hoteller under messer og kongresser, festivaler og lignende opererer med tillegg eller priser som ligger over hotellets ordinære listepris. Dette betyr at en pris bekreftet av GV i slike tilfeller kan ligge over hotellets publiserte pris. Kunden er inneforstått med at GV ikke har noen kontroll over slike forhold.

ANSVAR
Ved bruk av nettstedet bekrefter kunden at han/hun er villig til å møte ethvert krav som resultat av bruken.

AVBESTILLING FRA GV'S SIDE
Om en bekreftet reservasjon skulle bli umulig å levere, vil GV gjøre sitt ytterste for å tilby et alternativ av samme eller høyere standard; evt. avbestilling med full refusjon dersom kunden ønsker dette.


AVBESTILLING FRA KUNDENS SIDE
(Se "avbestilling/refusjon" ovenfor). Uteblivelse ("no-show") refunderes ikke.


FORCE MAJEURE
Dersom GV i tilfelle force majeure er tvunget til å kansellere eller endre en booking, kan ikke kunden kreve kompensasjon for tap som følge av dette. Betydningen av force majeure inkluderer ødeleggelse av overnattingssted som følge av brann, vannlekkasje, naturkatastrofer o.l. samt spesielle forhold som opprørs- eller krigshandlinger, unntakstilstand, streik og lignende utenfor GV's kontroll.


HOTELLKATEGORI OG -FASILITETER
Kunden gjøres oppmerksom på at hotellklassifisering etter antall stjerner kan være varierende, avhenger i stor grad av installasjoner/fasiliteter og kan ikke alltid i seg selv identifisere et bestemt kvalitetsnivå. Samtidig gjøres kunden oppmerksom på at trippelrom som oftest består av to faste senger samt en løst innsatt ekstraseng, sistnevnte ikke nødvendigvis av samme størrelse eller komfort som de faste sengene.

Kunden godtar at fasiliteter og servicetilbud oppført for hvert hotell kontrolleres av den enkelte overnattingsbedrift, og GV kan ikke holdes ansvarlig dersom slike fasiliteter ikke er tilgjengelige under kundens opphold. Dersom enkelte fasiliteter er spesielt viktige for kunden, bør kunden kontakte GV eller hotellet på forhånd for å forsikre seg om at de vil være tilgjengelige under oppholdet.

Kunden gjøres oppmerksom på at når parkering er angitt blant hotellets fasiliteter, betyr dette at hotellet har en parkeringsordning for sine kunder, men ikke nødvendigvis i samme bygning eller eid/drevet av hotellet selv. Kunden godtar at slik parkering og tilgang til samme kontrolleres av den enkelte overnattingsbedrift, og at det er kundens eget ansvar å sjekke pris og tilgjengelighet.


INFORMASJONENS RIKTIGHET
GV og deres leverandører har gjort sitt ytterste for å sikre at informasjonen på nettstedet og innholdet i beskrivelsene av tjenestene er så riktig som mulig. Hotellbeskrivelsene er laget på grunnlag av informasjon mottatt fra den enkelte overnattingsbedrift, og GV videreformidler denne i god tro. Kunden godtar at GV ikke kan holdes ansvarlig for unøyaktigheter i slik informasjon, eller for endringer i hotellets tilbud som ikke GV er blitt gjort oppmerksom på av samme.


KLAGER
Enhver klage som gjelder hotell skal rettes til hotellets resepsjon eller ansvarlig person under selve oppholdet, og hotellet skal gis rimelig tid og mulighet til å rette opp situasjonen. Dersom slik klage ikke fører frem eller feil og mangler ikke blir rettet til kundens tilfredsstillelse, skal kunden straks kontakte GV, som på sin side skal gjøre sitt ytterste for å hjelpe. Dersom kunden fortsatt ikke er fornøyd skal skriftlig klage fremsettes innen syv dager etter avsluttet opphold. Alle skriflige klager skal sendes til info@gv-bcn.com og innholde bilder eller andre bevis på forholdet klagen omfatter.

ANSVARSBEGRENSNING
GV's ansvar overfor kunder og/eller tredjepersoner er under alle omstendigheter begrenset til maksimum det beløp GV har mottatt fra kunden.


ENDRING AV BETINGELSER
GV forbeholder seg retten til å endre betingelsene på ethvert tidspunkt. Slike endringer vil trå i kraft 7 dager etter at de er publisert på nettstedet.


PERSONLIGE DATA
GV forplikter seg til å behandle og oppbevare personlige data på en forsvarlig måte, og til kun å benytte disse i sammenheng med en foreliggende bestilling. GV kan ikke under noen omstendighet overlate personlige data videre til tredjepersoner.


LOVHJEMMEL VED TVISTER
Disse betingelsene er satt ut med hjemmel i spansk lov, og eventuelle tvister vil bli ført for spansk rett.


FIRMAOPPLYSNINGER
Ansvarlig for nettstedet samt produktene som tilbys, med de begrensninger, forpliktelser og ansvar som er nevnt i betingelsene, er:

Firma: Gaudí Viatges, S.A.
Adresse: Pl. Universitat 3-6è, Apartat 10008, 08080 Barcelona
Telefon: +34 934 089 670
E-mail: info@gv-bcn.com
Autorisert reisebyrå: Gruppe A, 405-GC
MVA-nr: A-58268624
Handelsregisteret i Barcelona: Tomo 8027, libro 7285, sección 2º, folio 8, núm. 92098, inscripción 3º